Friday, February 16, 2018

Yvan Theys

Yvan Theys
 
 
Yvan Theys


Yvan Theys

Yvan Theys

Yvan Theys, Window with Knife, 1975

Yvan Theys

Yvan Theys

Yvan Theys

Yvan Theys

Yvan Theys
Works by Belgian artist Yvan Theys (1936 - 2005)

Thursday, February 15, 2018

Tom Hammick

Tom Hammick  via Flowers Gallery

Tom Hammick, Night Garden

 
 
Tom Hammick, Past Golden Cap
Tom Hammick, Violetta Alone

Tom Hammick, Waiting for Time, 2016

Tom Hammick, Wind in my Heart, 2016

Tom Hammick

Tom Hammick, Past the Narrows, 2014Tom Hammick

 
Tom Hammick, Cowboy in the Woods, 2003

Tom HammickTom Hammick

Tom Hammick
Works by British artist Tom Hammick, born in 1963

Tuesday, February 13, 2018

Yehouda Chaki--Landscapes

Yehouda Chaki--Odon Wagner Gallery
 
Yehouda Chaki
 
 
Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki


Yehouda Chaki

 
Yehouda Chaki

Yehouda Chaki

Yehouda Chaki
Works by Greek-born, Montreal-based artist Yehouda Chaki--

Monday, February 12, 2018

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding--Odon Wagner Gallery

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieveding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding


Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding

Hans Sieverding
Works by German artist Hans Sieverding, born in 1037--